XXIV. OBLASTNÍ KLUBOVÁ VÝSTAVA KNÍRAČŮ

Areál kynologického cvičiště Praha - Braník
8.5.2024

  Hlavní stránka   |   Propozice všech akcí   |   Přihláška na bonitaci / vyšetření očí   |   Statistika přihlášených  
Propozice na akce konané 8.5.2024Oblastní klubová výstava kníračů

Začátek akce v 8:45

všech velikostních a barevných rázů se zadáváním titulů Oblastní klubový vítěz, ČKŠ, res. ČKŠ, ČKŠ-J, ČKŠ-V
 
Rozhodčí:
MUDr. Zita Kerak Lukáčová
 
- uzávěrka přihlášek na výstavu 13.4.2024
 
Poplatky na výstavu :
ZÁKLADNÍ POPLATKY – pro členy Klubu chovatelů kníračů
1.pes vč.katalogu      700,- Kč
další pes      500.- Kč,     
dorost,tř.čestná   250.- Kč
veteráni, štěňata      200,- Kč,    
soutěže     200.- Kč
Inzerce do katalogu: formát A5 – 200,- Kč,    formát A6 – 100.- Kč
 
POPLATKY POUZE pro členy PODBRDSKÉ POBOČKY KCHK
1.pes vč.katalogu      200,- Kč
další pes                    100.- Kč
dorost, tř.čestná, veteráni, třída štěňat., soutěže, inzerce do katalogu        ZDARMA
 
NEČLENOVÉ KLUBU PLATÍ DVOJNÁSOBEK ZÁKLADNÍCH POPLATKU !
 
POPLATKY ELEKTRONICKY- účet: 1020305711/5500
Variabilní S. - vaše telefonní číslo
 
PŘIHLÁŠKY  ON-LINE:   ZDE
Systém bude přijetí přihlášky potvrzovat na vámi zadaný email!
Bez této zprávy nelze považovat přihlášku za automaticky přijatou.
Kontaktní email pro dotazy:
 
Rozdělení do tříd :
 • střída štěňat – od 4 do 6 měsíců
 • třída dorostu : od 6 do 9 měsíců
 • třída mladých : od 9 do 18 měsíců
 • mezitřída : od 15 do 24 měsíců, bez ohledu na zízkané tituly a zkoušky
 • otevřená : od 15  měsíců, bez ohledu na zízkané tituly a zkoušky
 • pracovní : od 15 měsíců ( MK + SK: vystavení MALÉHO CERTIFIKÁTU
 •                                            VK: vystavení VELKÉHO CERTIFIKÁTU)
 •  vítězů: od 15 měsíců ( NV,Kl.vít.,Vít.spec.výst.,interšampion,národní šampion , 
 •                                      klub. Šamp., vše ze zemí připojených kFCI doložit fotokopií certifikátu)
 • veteránů : od 8 let
 • mimo konkurenci : od 15 měsíců (viz. Třída šampionů), bez nároku na klasifikaci

 

U všech přihlášek musí být přiložena fotokopie průkazu původu. Pokud příslušné doklady nebudou u přihlášky přiloženy, nebude přijata! Výstava je přístupná psům a fenám zapsaným v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den  výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Nesprávné zařazení do třídy je vystavovatel povinen reklamovat ve výstavní kanceláři ihned po příchodu na výstavu. Pokud nebudou přiloženy příslušné kopie dokladů o získání požadovaných titulů nebo o zkoušce z výkonu, bude jedinec zařazen do třídy otevřené. Vystavovaní jedinci mohou být individuálně zařazeni pouze do jedné třídy. Pro zařazení do třídy je  rozhodující věk psa v den  konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Pro zařazení do třídy pracovní a šampionů přiložte k přihlášce fotokopii „certifikátu„ o získané zkoušce, eventuelně potvrzení o získaném titulu (šampionátu).

Zadávané tituly : ČKŠ-J., ČKŠ-V.,ČKŠ, res. ČKŠ, Oblastní klubový vítěz

Tituly nejsou nárokové, mohou být uděleny při mimořádných kvalitách vystavovaného jedince.Pro udělování čekatelství ČKŠ-J., ČKŠ-V.,ČKŠ a r.ČKŠ platí řády pro udělování jednotlivých klubových šampionátů. Závěrečné soutěže, do kterých se nelze přihlásit, budou podrobně vypsány v katalogu akce a budou sestaveny dle přihlášených jedinců ve všech věkových kategoriích.

V případě, že by se výstava nekonala z veterinárních příčin nebo jiných objektivních důvodů, budou vystavovatelé včas upozorněni a výstavní poplatky budou použity ke krytí vzniklých nákladů.

DOKLADY NUTNÉ PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ:

 • Průkaz původu vč. přílohy nebo výkonnostní knížky
 • Očkovací průkaz psa nebo Europas s vyznačeným PLATNÝM očkováním povinným dle veterinárního zákona.
 • Členský průkaz KCHK s dokladem o zaplacení členských příspěvků na rok 2024

DALŠÍ USTANOVENÍ :

 • v AREÁLU CVIČIŠTĚ Braník je zakázáno volné pobíhání psů a prodej štěňat.
 • Majitelé odpovídají za škody , které způsobí oni nebo jejich pes v době výstavy.
 • V případě nekonání výstavy z vyšší moci nebo veterinárního opatření, budou poplatky použity k úhradě nákladů spojených s přípravou výstavy. Poplatky se vrací jedině v případě, kdy nebude přijata přihláška.
 • Vystavovatel, který opustí výstavu před jejím ukončením, ztrácí nárok na získanou cenu.
 • Změny vzhledu psa prováděné tónováním, lakováním, pudrováním srsti a základní úprava trimováním s vyvazováním psů na stolech jsou zakázány.
 • Na výstavě může být prováděno (pro Klubové a Celostátní speciální povinné!)testování  srsti na přítomnost barviva. Odmítnutí odebrání vzorku srsti nebo pozitivní nález, mají za následek diskvalifikaci psa. Podpisem přihlášky vystavovatel souhlasí s odebráním vzorku  srsti.

Z výstavy jsou vyloučeni:

psi dle článku 12 Výstavního řádu ČMKU, a to zejména:

- Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu. Výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v  katalogu vinou pořadatele, psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úrazu, feny ve druhé polovině březosti, feny kojící a  háravé,kryptorchidi, psi v majetku osob, jimž bylo odňato právo vystavovat, psi nebezpeční, kousaví a agresivní vůči lidem a psům, psi, na nichž byl proveden chirurgický zákrok za účelem odstranění exterierové vady či nedostatku, psi s kupírovanýma ušima ve smyslu zákona na ochranu zvířat č.246/1992 sb., a novely – zákona č.77/2004 sb.

Protest :

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 500.- Kč, do skončení posuzování. Nebude-li protest uznán , propadá jistina ve prospěch pořadatele výstavy.

Doprava :

MHD - Ze Smíchovského nádraží autobus č.196, 197 ( metro B) do stanice Branické náměstí, pak dále pěšky značenou cestou.  AUTEM – z Jížní spojky sjezd na Braník, poté zahnout v pravo, stále po hlavní až podjedete Barrandovský most. Na světelné křížovatce opět vpravo, do ulice Ke Krči. Poté stále po hlavní.  Na rozhraní ulic Ke Krči a Vrbova budete odbočovat v levo. Sledujte značky s kníračem.

Vzhledem k epidemiologické situaci je nutné zachovat obecně platná omezení/nařízení při vstupu na výstavu i po celou dobu konání výstavy

 
 tištěná přihláška ke stažení
 

Bonitace malých a středních kníračů

Začátek akce ve 14:00

Bonitační komise:
Jaroslava Drožová - rozhodčí exteriéru
 
- uzávěrka přihlášek na bonitaci 30.4.2024
- na bonitaci se lze přihlásiti v den konání akce na místě za zvýšený poplatek
 
Poplatky na bonitaci:
člen KCHK:  600,- Kč, 
nečlen KCHK 1200,- Kč, 
člen Podbrdské pobočky 200,- Kč
Poplatky  při přihlášení a  platbě na místě:
za bonitaci MK a SK:   800,- Kč        
nečlen KCHK 1.600,- Kč
 
POPLATKY ELEKTRONICKY- účet: 1020305711/5500
Variabilní S. - vaše telefonní číslo
 
PŘIHLÁŠKY  ON-LINE:   ZDE
Systém bude přijetí přihlášky potvrzovat na vámi zadaný email!
Bez této zprávy nelze považovat přihlášku za automaticky přijatou.
Kontaktní email pro dotazy:
 

 tištěná přihláška ke stažení

 


Vyšetření očí na DOV

Začátek akce v 7:00

Vyšetření bude provádět v případě dostatečného počtu zájemců MVDr. Tereza Štěpánek Zavadilová.
Svůj zájem o provedení tohoto vyšetření vyjádřete na přihlášce.
Platba za vyšetření bude vybírána na místě !
Přihlásit na DOV vyšetření můžete i jedince, kteří se nebudou vystavovat!
 
PŘIHLÁŠKY  ON-LINE:   ZDE
Systém bude přijetí přihlášky potvrzovat na vámi zadaný email!
Bez této zprávy nelze považovat přihlášku za automaticky přijatou.
Kontaktní email pro dotazy: